I en rekke sammenhenger hevder bl.a. minister Sveinung Rotevatn at Rovviltforliket som flertallet på Stortinget vedtok krever at vi sikrer levedyktigheten til bestandene av de store rovdyrene. Det er feil. Rovviltforliket krever kun at vi sikrer overlevelsen til bestandene. 

I Rovviltforliket står det:

Norge har etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer, forlikspartene ser det som naturlig å samarbeide med våre naboland om forvaltning av relevante rovdyr, noe som også er i tråd med Bernkonvensjonens formuleringer om internasjonalt samarbeid. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig.

Som det nevnes krever heller ikke Bern-konvensjonen at vi sikrer en levedyktighet i norske rovviltbestander og det er meningsløst å se de norske bestandene separat fra andre lands bestander av de samme dyrene. 

 

Referanser:

Rovviltforliket

Bern-konvensjonen