Sier Bern-konvensjonen nei til forvaltning av ulv i form av uttak?

Nei. Dette blir bekreftet fra flere hold, ikke minst fra Bern-konvensjonens sekretariat som aldri har funnet noen grunn til å klage på norges håndtering av ulvebestanden, tross flere titalls klager fra dyrevernere.

 

"Vi har aldri hatt en sak der

vi kom fram til at Norge ikke

etterfølger konvensjonen."

Eladio Fernández-Galiano

leder avdelingen for

kultur, natur og arv i Europarådet

 

"Ikke noe sted ber konvensjonen

statene om å ha nasjonalt levedyktige

bestander, av den svært enkle grunn

at det ville være absurd."

Eladio Fernández-Galiano

 

"den er ikke truet"

Eladio Fernández-Galiano

om den norske ulvebestanden

 

"Etter Bernkonvensjonen har vi et

selvstendig ansvar for å sikre ulvens

overlevelse. Det er imidlertid ikke

et krav at vi må ha en egen,

levedyktig ulvebestand i Norge

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister

 

"vi etter Bernkonvensjonen ikke er

forpliktet til å ha en egen levedyktig

bestand av ulv i Norge"

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister

 

"Artikkel 9 åpner dermed for

eksempel for felling av ulv."

Klima- og miljødepartementet

Stortingsmelding 21 (2015/2016)

 

"Retten legger videre til grunn at Norge

i henhold til Bernkonvensjonen ikke

er forpliktet til å opprettholde en egen

levedyktig ulvebestand i Norge."

Oslo Namsrett 16. februar 2001

 

"vilkåret om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse,

er oppfylt for alle avgjørelsene,

og det er dermed ikke grunnlag

for å konstatere ugyldighet knyttet til dette vilkåret"

...

"Bestandsmålet er med andre ord satt

ut fra en forutsetning om at det tilfredsstiller

Norges internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen."

...

"Lagmannsretten er enig med staten

i at vurderingstemaet i naturmangfoldloven § 18

ikke er en levedyktig bestand"

Borgarting lagmannsrett 29. januar 2020

 

Fellingsvedtakene truet ikke ulvebestandens overlevelse

og er ikke i strid med Bern-konvensjonen

Høyesterett 26. mars 2021 

Referanser:

Bern-konvensjonen

Kjennelsen fra Oslo Namsrett i 2001

Borgarting lagmannsrett - Dom: LB-2018-128035

Konvensjonen sier ingenting om bestandsstørrelse

Europarådet: Opp til norske politikere å avgjøre ulvestriden

Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen) 

Ulven: Norges internasjonale forpliktelser og regjeringens ansvar 

"Norge ikke (er) forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser", Elvestuen 

Ulv i norsk natur — Bestandsmål for ulv og ulvesone, Klima- og miljødepartementet

En krevende ulvedom 

Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet fra WWF