Dette er det litt ulike oppfatninger om. Mens Veterinærinstituttet og forskere i Colorado, USA, har funnet det bevist at hundedyr kan frakte CWD over lange avstander, mener f.eks. vernerorganisasjoner i Norge at ulven kan fjerne de syke individene fra hjortviltbestandene slik at sykdommen ikke får spredt seg.  

Hunder kan trenes opp til å lukte smittede individer, slik det er gjort med f.eks. kreft og diabetes, men ulver plukker de individene som er lettest å ta. Fortrinnsvis ungdyr eller svekkede individer.

Veterinærinstituttet frykter at ulv og andre hundedyr kan ta med seg sykdom og parasitter til Norge, og skriver bl.a. om dette i en artikkel om dvergbendelmarken. Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) finnes også hos ulv og det samme gjelder skabb og fransk hjerteorm. Skabb har gjort store innhogg i den norske revebestanden og ulv er også rammet.

Det er en biolog i Norge som mener jerven kan holde CWD i sjakk, og også forskere i USA har lansert samme teori. Teorien innebærer at bestandenes størrelse holdes nede og dermed sprer smitten seg langsommere. Det er riktig at smitte sprer seg langsommere med lavere populasjonstetthet. Jegere kan også ta ut individer og på det vis forvalte hjortviltet. Jegere vil kunne identifisere vilt med symptomer og ta de ut av ut av sirkulasjon på kortere tid og la sunne individer være. Mattilsynets saneringsstrategi har vist dette. Populasjonstetthet har betydning for både sykdommer og parasitter.

Results from this study indicate that coyotes can pass infectious prions via their feces for at least 3 days post ingestion, demonstrating that mammalian scavengers could contribute to the translocation and contamination of CWD in the environment.

- Tracy A Nichols, Justin W Fischer, Terry R Spraker, Qingzhong Kong og Kurt C VerCauteren

Smitta endeverter (hund, ulv) skiller ut store mengder parasittegg i avføringen.

- Veterinærinstituttet om dvergbendelmarken 

Reveskabb kan smitta frå rev til andre hundedyr. Sjukdommen er påvist hos gaupe og ulv her i landet og det er også rapportert nokre få tilfelle hos mår og grevling.

- Veterinærinstituttet om reveskabb 

Parasitten har en indirekte livssyklus og har ulike snegler som mellomvert og dyr i hundefamilien (hund, rev, ulv) som hovedvert. 

- Veterinærinstituttet om fransk hjerteorm

When cases of the disease among deer ranged from 5 to 50 percent in Wisconsin and Colorado, those states were considered hot spots. But if the disease gets into game farms like the ones in Wyoming, prevalence rates skyrocket to 90 or 100 percent.

- Mark Zabel, associate director of the Prion Research Center at Colorado State University om CWD

Wolves help remove sick animals, but animals don’t get visibly ill for about 2 years. So they are carriers and spreaders but don’t get the classic symptoms.

- Ken McDonald, Chief of the Wildlife Division of Montana’s Fish, Wildlife and Parks om CWD 

Miljødirektoratet har ikke vurdert rabiessituasjonen i Russland nærmere. Det finnes en mulighet for at rabies kan bli innført med en immigrerende ulv, men det er også en rekke andre måter sykdommen kan bli innført til landet på.

- Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet

 

Ulv i Finland har nylig blitt erklært rabiesfri, mens ulv fra Russland har fortsatt rabies.

Rabies hos dyr og mennesker ble beskrevet allerede i antikken. Første utbrudd ble beskrevet på 1200-tallet da over 30 mennesker døde i en landsby i Tyskland etter angrep av ulver. På 1700-tallet fantes sykdommen i hele Europa primært hos hunder, rever og ulver som førte til flere utbrudd blant mennesker.

- Folkehelseinstituttet

The main reservoir is wild and domestic canids (dogs, wolves, foxes, coyotes, dingoes, jackals).

- European Centre for Disease Prevention and Control om rabies

 

Referanser:

CWD prions remain infectious after passage through the digestive system of coyotes (Canis latrans)

Skrantesjuke - Chronic Wasting Disease

Hundens dvergbendelmark

Utvider helseovervåkingen av vilt fra 2020 - ViltHOP

To raudrev avliva i Alta hadde skabb

Fransk hjerteorm

Rovdjur kan hindra spridning av fruktad CWD

Using Wolves as First Responders Against a Deadly Brain Disease

Villreinen på Hardangervidda trenger jerv

Det finnes ingen rutiner for å teste innvandrerulv for rabies, men Miljødirektoratet jobber med saken

Rabies

Rabies - veileder for helsepersonell

Facts about rabies

Rabies risks in terrestrial animals by country

 

Ulv