Ja. Når bestandsmålene ble vedtatt ble det også vedtatt at de var minimums- og maksimumsmål. 

Rovviltforliket

Det siste forliket ble gjort i 2016.

Videre ble det vedtatt at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4–6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5.

- Stortinget juni 2016

 

Vi anbefaler å omdefinere målsetningen fra et eksakt bestandsmål til et minimumsnivå, eller et intervall med minimum- og maksimummål.

- NINA forut for siste forlik, og slik ble det

I 2016 fastsatte Stortinget bestandsmålet for ulv i Norge til minimum fire og maksimum seks ynglende par, tre skulle være helnorske flokker og grenseflokkene skulle telle 50 prosent. Stortinget var svært tydelig på at ulvesona ikke skulle bli et reservat, og at bestandsmålet var det klart overordnede vedtak når bestandsmålet er nådd.

- Gunnar A. Gundersen og Arne Rørå

Rovviltnemdene styrer etter Stortingets vedtatte bestandsmålsetting for ulv, som sier at vi skal ha 4–6 ynglinger årlig (4 er minimum, 6 er maksimum).

- Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

 

Flertallet mener på denne bakgrunn at et nytt bestandsmål, inkludert grenserevir, bør være på 4–6 ynglinger, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Flertallet har merket seg at det har vært diskusjoner om ynglinger helt eller delvis utenfor ulvesonen skal telles med i bestandsmålet. Flertallet legger derfor til grunn at også ynglinger utenfor ulvesonen telles med. Flertallet har merket seg at bestandstallet har vært innenfor dette intervallet siden 2009.

- Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Stortinget

det nye bestandsmålet for ulv som et intervallmål

- Regjeringen 2016

De regionale rovviltnemndene har ansvaret for rovviltforvaltningen innenfor sin region. Nemndene har myndighet til selv å fastsette forvaltningsplan, til å fordele midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Nemndene har myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling, kvotejakt og kvoter for betinget skadefelling for bestander der regionalt bestandsmål er nådd. Også i tilfeller der bestandsmål ikke er nådd, skal rovviltnemndenes syn tillegges betydelig vekt i Miljøverndepartementets beslutning i saken.

- Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell og Trine Skei Grande

Det var Stortinget som i 2003 endret forslaget fra fagmyndighetene om minimumstall for antall ynglinger til eksakte bestandsmål. Det var en politisk målsetting at kvotejakt og lisensfelling skulle sikre at antallet ynglinger av gaupe, jerv, ulv og bjørn ikke overskred bestandsmålene.

- John Odden, John Linnell, Ketil Skogen, Jenny Mattisson, Olve Krange og Ole-Gunnar Støen, forskere ved Norsk institutt for naturforskning

 

Referanser:

Forskrift om forvaltning av rovvilt

Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Rovviltforvaltning på regionalt nivå, fungerer det?

Sabotasje styrer ulvepolitikken

Når Høyre og Frp svikter i ulvepolitikken

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Representantforslag om endringer i forvaltningen av rovvilt

Små forvaltningsregioner for rovdyr er en dårlig idé

Ulv