Nei. Hverken norsk rett, Bern-konvensjonen eller Naturmangfoldsloven krever at Norge vedlikeholder en selvstendig, norsk, livskraftig ulvepopulasjon. Det vi ikke har lov til å gjøre er å utrydde den, men det er det heller ikke mandat på Stortinget for å gjøre.

Norsk rett har fastslått tydelig i tre instanser:

Retten legger videre til grunn at Norge i henhold til Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å opprettholde en egen levedyktig ulvebestand i Norge.

- Oslo Namsrett 16. februar 2001

 

vilkåret om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, er oppfylt for alle avgjørelsene, og det er dermed ikke grunnlag for å konstatere ugyldighet knyttet til dette vilkåret

...

Bestandsmålet er med andre ord satt ut fra en forutsetning om at det tilfredsstiller Norges internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen.

Lagmannsretten er enig med staten i at vurderingstemaet i naturmangfoldloven § 18 ikke er en levedyktig bestand

...

Retten er også enig med Staten i at vi ikke er forpliktet til å en helnorsk ulvestamme, men at vi kan se den sørskandinaviske ulvestammen under ett.

- Borgarting lagmannsrett 29. januar 2020

 

Fellingene truet ikke bestandens overlevelse.

- Høyesterett 26. mars 2021

 

Miljøministre, regjeringer og Bern-konvensjonens eget sekretariat har fastslått det samme. Dette kan du lese mer om i artikkelen "Bern-konvensjonen om ulv"

 

Også norges ulvenestor Petter Wabakken sier samme sak, og innrømmer:

 

Norge har muligheten til å si fra seg ansvaret for ulven, vi må ikke ha ulv i Norge, da den globalt ikke er utrydningstruet. 

- Petter Wabakken, 2022

 

Referanser:

Kjennelsen fra Oslo Namsrett i 2001

Borgarting lagmannsrett - Dom: LB-2018-128035

Staten frifunnet i Høyesterett i ulvesøksmålet fra WWF

Ulven har kommet for å bli

Ulv