Det er alltid "snart valg igjen", så hva mener partiene er riktig rovviltpolitikk for Norge? Les denne korte oversikten over temaet hvor innholdet er hentet fra partienes egne programmer.

 

Senterpartiet:

SP vil

 • Ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene.
 • Ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen.
 • La grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr.
 • Vurdere uttak av ørn i områder med tette bestander og der tap og skader på bufe og reinsdyr er dokumentert.
 • Samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre.
 • At de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning.
 • At landbruksmeldinga (2011/2012) skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene.
 • Sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for reindriftsnæringen og iverksette tiltak som reduserer rovviltkonfliktene i denne næringen.
 • Beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen.
 • Effektivisere skadefelling og lisensfelling og prioritere slik jakt i nærheten av beiteområder.
 • I prioriterte beiteområder skille klart mellom lisensjakt og uttak av skadedyr. Kommunale jaktlag som utfører uttak, må ha samme forutsetninger/regelverk som SNO når de skal utføre samme oppgave. Ved uttak av skadedyr må det være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter, helikopter osv. Det må også være tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund.
 • Bevilge mer midler til skadeforebyggende tiltak, og ha uttak som forebyggende tiltak.
 • At det i beitesesongen skal være stående fellingstillatelse på rovdyr innenfor rovdyrsikre beitegjerder og på innmarksbeite.
 • At rovdyrproblematikken ikke skal innskrenke beiteretten. Rovviltpolitikken må ha en utforming som ikke fratar folk beiteretten

Senterungdommen:

Senterungdommen ønsker en effektiv og omfattende forvaltning av rovdyr i Norge. Rovdyrstammen skal forvaltes etter lokale behov og interesser. Senterungdommen går inn for en nullvisjon for ulv i Norge da bestanden er høy internasjonalt og de negative ringvirkningene av ulv i Norge er betydelige.
Under skadefelling og lisensjakt så skal alle hjelpemidler være tillatt så langt det bidrar til et effektivt og humant uttak av viltet. I rovdyrforliket skal det legges inn et maksimum antall individer for de ulike artene av rovvilt. Forvaltning av rovvilt skal inn under landbruksdepartementet for å sikre en helhetlig vurdering av de ulike hensynene.

Høyre:

Høyre mener at rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde.

Høyre vil:

 • Sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på Stortinget.
 • Følge opp ulveforliket på Stortinget fra 2016.
 • At all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.
 • Basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og bestandsmål.

Unge Høyre

Unge Høyre mener det vil være viktig med gode erstatningsordninger for dem som mister beitedyr til rovdyr. For Unge Høyre er det et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i Norge, samtidig som det er viktig å kunne gi fellingstillatelse dersom rovdyr utgjør en trussel mot mennesker.

Venstre:

Alle de store rovdyrene våre er truede arter. Ulven er kritisk truet, jerv og bjørn er sterkt truet. Gaupa har fått forverret status. Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt, trengs det forutsigbar politikk. I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Venstre vil:

 • Etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden
 • Videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger
 • Stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler
 • Fremme annen næring i områder der ulven yngler
 • Evaluere dagens rovviltnemnder

Unge Venstre:

Unge Venstre ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene: ulv, gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger og økes, og ulvesonen utvides. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.

KRF:

KRF forholder seg hovedsakelig til rovdyrforliket.

KrF vil:

 • Sikre tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og konfliktdempende tiltak.
 • At hensynet til matproduksjon og beitenæringer tillegges betydelig vekt i rovdyrpolitikken.
 • Sørge for gode erstatningsordninger ved tap av dyr i landbruksnæring, og for bønder som gjennomfører omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene.

FRP:

Vi ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles.
Nødvergeretten som nå gjelder for angrep på hund, bør i tillegg gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort. Det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn som det er for andre rovdyr.

FRP vil:

 • Oppheve kjerneområdet for rovdyr
 • Samordne forvaltningen av rovdyr og landbruk
 • Opprettholde lokal forvaltning av vilt
 • La lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen
 • At grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen
 • At det skal pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovdyrforvaltning
 • At det innføres kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse

FPU:

Rovdyr: FPU mener det er huseiernes ansvar å beskytte dyrene sine mot rovdyr. FpU vil derfor erstatte dagens erstatningsordning med private erstatningsløsninger.

SV:

SV mener at bestandsmålet for ulv skal økes til 6 årlige helnorske ynglinger.

SV vil:

 • Sikre levedyktige bestander av våre rovdyr.
 • Sikre et landbruk der utmarksressursene nyttes.
 • Øke støtten til forebyggende og konflikt dempende tiltak.
 • Tilby støtte til omstilling i område der fellesskapet vel å prioritere rovdyr.
 • Hindre svekking av Naturmangfoldloven.

Arbeiderpartiet:

AP vil:

 • Både ha levedyktige rovviltstammer og aktivt beitebruk.
 • Prinsippet om en tydelig soneforvaltning av rovvilt skal legges til grunn i rovviltforvaltningen.
 • At rovdyr og beitedyr skal forvaltes så adskilt som mulig.
 • At det skal være lav terskel for felling av rovvilt i beiteprioriterte områder, og det skal være høy terskel for uttak i rovviltprioriterte områder.
 • Ta hensyn til at det å leve med rovvilt tett innpå seg kan medføre en belastning for lokalsamfunnet.
 • At forvaltningen av rovvilt skal etterstrebe og skape tillit og respekt i befolkningen og søke å dempe konfliktnivået.
 • Legge til rette for dialog og lokal involvering både for forvaltningen og berørte interesser, slik at utfordringene enkelte opplever kan løses best mulig.
 • Videreføre en regional forvaltning innenfor rammene av en nasjonal rovviltpolitikk.

AUF har ingen egen politikk om rovdyr.

Rødt:

Rødt støtter rovdyrforliket på Stortinget og mener at rovdyr må sikres en plass i naturen der det er naturlig.
Rød ungdom har ingen egen politikk om rovdyr.

MDG:

MDG vil:

 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur
 • Etablere Norge sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr
 • Tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte
 • Føre en aktiv, kunnskapsbasert forvaltning som utøver faglig funderte bestandsmål og rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen
 • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
 • Gjennomføre prøveprosjekter med forebyggende tiltak mot rovdyrskader og støtte tiltak som bidrar til at skadde dyr på beite oppdages tidligere

 

Liberalistene

Liberalistene ser ingen grunn til aktivt å øke eller minske dagens rovdyrbestand av ulv, jerv, bjørn eller gaupe. Vi vil i større grad overlate til den enkelte bonde å ivareta sikkerheten til egne husdyr ved overvåkning med droner eller annet teknisk utstyr. Liberalistene vil arbeide for at bønder med husdyr i allmenninger som ønsker det selv skal betale for å GPS-merke rovdyr, slik at de bedre kan holde seg orientert om når husdyrene er i fare. Det er ikke en samfunnsoppgave å betale for husdyr som tas av rovdyr.

Liberalistene vil liberalisere lovgivningen slik at det i større grad enn i dag tillates jakt på og felling av rovdyr som gjør skade utenfor reservater og naturparker.

 

Norgesdemokratene

Vi skal ta vare på levedyktige bestander av rovdyr i Norge i minst mulig konflikt med sauenæring og lokalbefolkning. 

Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene. 

Rovviltnemndene bør avvikles. Rovdyrforvaltningen legges til Miljøverndepartementet. Det innføres nye regler for rovdyrkompensasjon, som fremmer en god sameksistens mellom landbruk og rovdyr, og samtidig reduserer de store tapene av beitedyr som av ulike årsaker oppleves i dag, ved at dyrepass og dyrevelferd styrkes på generell basis. 

Erstatningen skal benyttes til sikring mot rovdyrtap, og være proporsjonal med anslått forekomst av rovdyr i nærområdet. Slik vil det kunne være i de næringsdrivendes interesse å ha rovdyr i området.

Alle berørte får konsulentbistand fra staten til å etablere moderne rovdyrsikring, som f.eks GPSovervåking, alarmer, rovdyr-sperringer etc. Tilskuddet kan også benyttes til å betale for gjeting i utsatte områder og perioder.

En stor fordel med en slik ordning, er at økt sikring og pass også vil avverge mye lidelse og død blant tamdyr, som ikke skyldes rovdyr. (80 - 90% av tapene på beite i dag, skyldes trolig ikke rovdyr). 

 

Referanser: